Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Algemene voorwaarden

Versie: 26 juni 2018
AGF Nederland B.V.
Stevinweg 2
4691 SM Tholen
info@agf.nl
FreshPlaza B.V.
Stevinweg 2
4691 SM Tholen
info@freshplaza.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites, nieuwsbrieven en overeenkomsten van AGF Nederland B.V. en FreshPlaza B.V. Door gebruik te maken van onze websites of door zich te abonneren op een of meer van onze nieuwsbrieven verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die AGF Nederland B.V. en FreshPlaza B.V. aan de samenstelling van hun websites besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. We behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. AGF Nederland B.V. en FreshPlaza B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op onze uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij AGF Nederland B.V. en/of FreshPlaza B.V. Het is - zonder de voorafgaande toestemming - niet toegestaan onze uitgaven op enige wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van de bron maakt dat niet anders. Het is gebruikers uitdrukkelijk niet toegestaan informatie van onze uitgaven openbaar te maken en/of te verveelvoudigen binnen een andere (al dan niet visuele) context, via een andere URL, door gebruik te maken van iframes of anderszins te “framen”.

Gebruikerscontent

Inhoud die door gebruikers op onze websites wordt geplaatst (bijvoorbeeld persberichten, reacties op artikelen, geplaatste aanbiedingen, etc.) dient te voldoen aan onze huisregels. Deze inhoud mag in geen enkel geval in strijd zijn met de wet of inbreuk maken op (auteurs)rechten van derden. Claims naar aanleiding van door gebruikers ingestuurd materiaal, worden doorberekend aan de indiener van de content. Reacties op onze websites mogen niet kwetsend of discriminerend zijn, mogen niet aanzetten tot geweld of strafbare feiten en mogen geen commerciële boodschap bevatten. AGF Nederland B.V. en FreshPlaza B.V. behouden zich het recht voor om ingestuurde content in te korten, aan te passen, te weigeren of te verwijderen, wanneer deze naar haar inzicht niet voldoet aan bovenstaande regels.

Privacy

Gegevens die u achterlaat op onze site zijn onderhevig aan ons privacybeleid. Zie www.agf.nl/privacy of www.freshplaza.com/privacy (Engelstalig).